INFOLINKA +421905532085

Reklamačný poriadok a VOP

Všeobecné obchodné podmienky

A. Úvod

Mgr. Mária Fehérová – CA DEL MAR  (ďalej len DELMAR trnava) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP). Obchodné podmienky elektronického obchodu DELMAR trnava upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a DELMAR trnava pri objednaní zájazdu.

B. Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v aktuálnej ponuke zastúpených CK.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky DELMAR trnava  neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka.

Spracovanie objednávky – na základe platnej objednávky DELMAR trnava uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu DELMAR trnava  kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – ak si zákazník praje uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu DELMAR trnava mu vyhotoví a sprístupní písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistnej zmluvy, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné poistné podmienky upravujúce Poistnú zmluvu.

Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu DELMAR trnava sprístupnil vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, aký obdržal od DELMAR trnava e-mailom.

Za prijatie návrhu zákazníkom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet DELMAR trnava alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet DELMAR trnava. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

V prípade kúpy "na poslednú chvíľu" (odchod do 3 dní po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu) sa za prijatie návrhu zákazníkom považuje akceptovanie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet DELMAR trnava. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka po uplynutí jeho platnosti sa považuje, za novú objednávku zákazníka, ktorú DELMAR trnava bez odkladu v skrátenej procedúre potvrdí v prípade, že takýto zájazd bez zmeny je možné potvrdiť.

Potvrdenie spracovania zmluvy – DELMAR trnava písomne potvrdí zákazníkovi spracovanie zmluvy zaslaním potvrdenej Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistky.

Ukončenie zmluvy – platnosť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu môže zákazník ukončiť podľa  Všeobecných zmluvných podmienok prináležiacich ku zakúpenému zájazdu.

Zákazník splnomocňuje DELMAR trnava stornovať zájazd (v zmysle VZP upravujúcich stornovaný zájazd), ktorý hradí zákazník viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak zákazník nereaguje na výzvu o úhradu doplatku zájazdu a uhradená záloha nepostačuje na pokrytie prípadných storno poplatkov zájazdu DELMAR trnava nie je povinný uvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo DELMAR trnava požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov CK na základe Všeobecných zmluvných podmienok CK týmto nie je dotknuté.

Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)

• informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva klientovi DELMAR trnava elektronickou poštou

• spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní

• pokyny CK doručí DELMAR trnava a tá ich ihneď preposiela klientovi

• o odovzdaní pokynov si DELMAR trnava vedie záznam Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)

• storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK

• klient zasiela podpísané storno DELMAR trnava, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi

• DELMAR trnava pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta, zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, aby mu bola vrátená zostávajúca suma na účet

• pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie sprostredkované DELMAR trnaval a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, DELMAR trnava sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov

C. Zákaznícky servis

DELMAR trnava zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

DELMAR trnava v rámci zákazníckeho servisu komunikuje so zákazníkom písomne spôsobom akým poslala zákazníkovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať DELMAR trnava o novom kontakte.

D. Osobné údaje

DELMAR trnava získava osobné údaje zákazníkov s jeho súhlasom výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. DELMAR trnava poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.

E. Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb

Reklamácie služieb poskytnutých DELMAR trnava je možné doručiť doporučenou poštou písomne na korešpondenčnú adresu. Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. DELMAR trnava nie je oprávnená vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK. Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

• reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 3 mesiacov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály).

Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:

1/ na adresu DELMAR trnava

2/ na adresu organizujúcej CK

• právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK.

• po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.

 

Spracovávanie osobných údajov

• zber a spracovanie osobných údajov v DELMAR trnava prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

• DELMAR trnava nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov

• zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou

• pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

 

*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:

certifikát - doklad o poistení proti insolventnosti CK

CK - cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb

objednávateľ - osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná

OÚ - osobné údaje

pokyny - ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK)

....a iné presne špecifikované v Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK

 

VZP - všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom

 

zákazník - osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku

 

ZOZ - zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.

 

ZOOÚ - zákon o ochrane osobných údajov

 

 F. Platobné informácie

DELMAR trnava prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:

Vkladom hotovosti na účet DELMAR trnava alebo bezhotovostným prevodom na daný účet

Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet DELMAR trnava  prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).

Identifikačné údaje platby:

Variabilný symbol: číslo objednávky

Konštantný symbol: 0308

Príjemca platby/názov účtu: Mgr.Mária Fehérová – CA DEL MAR za DELMAR trnava

Dotazy


Na Vaše otázky odpovedá Mgr. Mária Fehérová


Customer Support Specialist


Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,72 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,99 TRY
Americký dolar  EUR 1,08 USD

Zobraziť všetky »